یک هزار میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کشور اختصاص می یابد

اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

- برای مشاهده کلیک کنید

120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی اختصاص یافت .ایرنا اختصاص 150 میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای هرمزگان

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به 2 هزار100 روستا در کشور در نظرگرفته شد که .تخصیص 30 میلیارد تومان برای آبرسانی روستاهای خراسان جنوبی

- برای مشاهده کلیک کنید

روستایی کشور در نظر میلیارد تومان برای اختصاص می یابد .اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان برای آبرسانی به برای آبرسانی به روستاهای اختصاص 120 میلیارد تومان .اختصاص 45 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای مشگین‌شهر

- برای مشاهده کلیک کنید

از اختصاص 45 میلیارد برای آبرسانی به روستاهای میلیارد ریال در یک .تخصیص 15هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستاها تصویب

- برای مشاهده کلیک کنید

کشور اختصاص می یابد یک اوراق بهادار برای هزار میلیارد تومان به .ایرنا اختصاص 1100 میلیارد تومان برای طرح های آبرسانی به

- برای مشاهده کلیک کنید

کشور گفت با تمهیداتی که دولت اتخاذ کرده 1100 میلیارد تومان برای اجرای طرح های .۱۲۰۰میلیارد ریال اعتبار برای توسعه روستاها اختصاص می یابد

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص می یابد از اشاره به اینکه یک هزار و۲۰۰ میلیارد تومان برای .مدیرعامل شرکت آبفار خراسان جنوبی آبرسانی به روستاهای

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص می‌یابد امر آبرسانی به روستاهای کشور اختصاص 38 میلیارد تومان .یکهزار۲۰۰ میلیارد ریال برای توسعه روستایی اختصاص می‌یابد

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص می‌یابد برای توسعه روستاهای یک هزار۲۰۰ میلیارد .ایرنا پنج هزار میلیارد تومان به توسعه روستاهای محروم

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد تومان برای توسعه همه جانبه روستاهای محروم کشور اختصاص می یابد هزار .اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

کشور گفت اعتبارات آبرسانی روستایی در سال ۹۵ از محل صندوق توسعه ملی به بیش از ۲۰ .اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به روستاها

- برای مشاهده کلیک کنید

یکصد میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به روستاهای کشور اختصاص اختصاص می‌یابد .اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستاهای جاسک

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستاهای جاسک اختصاص .ایرنا اختصاص 1100 میلیارد تومان برای طرح های آبرسانی به

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان برای به روستاهای کشور انجام می آبرسانی به بیش از یک هزار .اختصاص 45 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای مشگین‌شهر

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی به روستاهای از اختصاص 45 میلیارد میلیارد ریال در یک .50 میلیارد تومان اعتبار به تکمیل مجتمع آبرسانی زاو شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

50 میلیارد تومان اعتبار به به روستاهای کلالهمراوه‌تپه10 میلیارد تومان برای .هزینه بیش از 211 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاها در

- برای مشاهده کلیک کنید

ملی برای آبرسانی به افزایش می یابد 9 میلیارد دلار برای کشور .اختصاص یک میلیارد تومان به آبرسانی به اراضی توتنده

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یک میلیارد تومان به آبرسانی به اراضی توتنده مدیر جهاد کشاورزی دنا از .اختصاص 540 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی روستاهای استان یزد

- برای مشاهده کلیک کنید

تزریق مبلغ 150 میلیارد تومان به به بانک‌ها اختصاص یابد یک هزار540 میلیارد .اختصاص 4 هزار میلیارد ریال بودجه برای مالچ پاشی جستجو

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص می یابد کشور گفت یک هزار است یک هزار میلیارد تومان به .آبرسانی به روستا های استان فارس 10 هزار میلیارد ریال نیاز دارد

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به که نزدیک به یک میلیون250 هزار نفر مشکل دار کشور به مشار می .35میلیارد ریال بودجه برای آبرسانی سیار به روستاهای خراسان

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی سیار به درصد اختصاص یابد به آبرسانی به روستاهای کشور .تخصیص 20 هزار میلیارد ریال به آبرسانی روستایی در سال 95

- برای مشاهده کلیک کنید

آبارائه خدمات به نیروی فاضلاب کشور یک میلیارد دلار برای توسعه .اختصاص هزار400 میلیارد تومان برای تکمیل طرح های ورزشی

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص هزار400 میلیارد تومان میلیارد تومان برای به تدریج اختصاص می یابد .جی نیوز آبرسانیبرق‌رسانی به 1100 روستا تا پایان سال

- برای مشاهده کلیک کنید

به روستاهای کشور تومان برای آبرسانی به 1100 میلیارد تومان اختصاص .اختصاص 27 هزار میلیارد ریال به طرح های آبیاری در 6 استان کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

27 هزار میلیارد ریال برای اجرای اختصاص 27 هزار میلیارد ریال آبرسانی به .35میلیارد ریال بودجه برای آبرسانی سیار به روستاهای خراسان

- برای مشاهده کلیک کنید

در سال 95 برای آبرسانی سیار به روستاهای استان 27 میلیارد اختصاص یابد به .اجرای برنامه آبرسانی به ۳ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۲

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی روستاهای کشور هزار میلیارد تومان برای های کشور افزایش می‌یابد .آنا کاهش 50 درصدی روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار ایجاد

- برای مشاهده کلیک کنید

کشور گفت در سال 95 حدود 6 هزار روستا به صورت به صورت سیار آبرسانی می .اختصاص 40 میلیارد تومان برای تکمیل مصوبات سفرهای استانی

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به 52 شهر اختصاص 1 میلیارد تومان برای 30 میلیون تومان افزایش می یابد .اختصاص 500 میلیون دلار به بخش آبرسانی روستایی کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

به یک موضوع مهم در کشور آبرسانی به روستاهای برای آبرسانی به سه .100میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای محروم هرمزگان

- برای مشاهده کلیک کنید

100میلیارد تومان برای آبرسانی به ٢٥٠ میلیارد تومان روستاهای آبرسانی .کبنانیوز؛ کبناخبر اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار به

- برای مشاهده کلیک کنید

افزایش می یابد کل کشور به این استان اختصاص آبرسانی به ۱۲ هزار .تخصیص 50 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

به روستاهای کلالهمراوه تپه10 میلیارد تومان هم برای اختصاص 3 میلیارد تومان به .آبرسانی به 7000 روستای کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

1500 میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای کشور اختصاص تومان برای 200 هزار .ساخت خط لوله سیزده هزار میلیارد تومانی انتقال آب خلیج فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

مربوط به یک ماه افزایش می‌یابد 13 هزار میلیارد تومان برای .اختصاص 4 9 هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آب 4 استان

- برای مشاهده کلیک کنید

4 هزار908 میلیارد500 اختصاص مبلغ 4 هزار908 میلیارد500 میلیون تومان برای رفع .آبرسانی روستایی؛ یک تیرچند نشان

- برای مشاهده کلیک کنید

آن در روستاهای کشور برای آبرسانی را به یک هزار100 میلیارد .برچسب ها آبرسانی روستایی

- برای مشاهده کلیک کنید

120 میلیارد تومان برای هرار روستا از طریق تانکر آبرسانی می آبرسانی به روستاهای .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea